Home Over SFH Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

Het bestuur van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie bestaat uit twee vertegenwoordigers van werkgeverszijde en twee vertegenwoordigers van werknemerszijde. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Namens de gezamenlijke werkgeversorganisaties
De heer W. van Dijk
De heer P.M. Schuil

Namens de gezamenlijke werknemersorganisaties
De heer P. Ansems
De heer R. van Dijk

Secretaris
De heer R.V.M. van Vliet

De statuten van het Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie kunt u hier downloaden.

Stichtingen en commissies

De Bedrijfscommissie/ Vakraad voor de Houtverwerkende Industrie
De Vakraad is bevoegd kennis te nemen van geschillen en verzoeken om advies of toestemming, indien deze taak bij de cao aan hem is opgedragen.

De Geschillencommissie
De Geschillencommissie houdt zich bezig met een verschil van mening over de vraag door wie het komt dat re-integratie van de werknemer nog niet heeft plaatsgevonden.

De Commissie naleving- en werkingssfeer
De Commissie nalevings- en werkingssfeer is belast met het houden van toezicht op de werkingssfeeronderzoeken en de nalevingsonderzoeken. Hierbij gaat het om onderzoek naar de vraag of de onderneming werkzaamheden verricht die onder de werkingssfeer van de cao en de verplichtstelling tot deelneming in het Bpf Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw valt en om onderzoek naar de vraag of een werkgever de bepalingen van de cao naleeft.

De Paritaire Commissie
De Paritaire Commissie wordt gevraagd te adviseren over hoe binnen de houtverwerkende industrie invulling kan worden gegeven aan het gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven van werknemers. Ook wordt aandacht besteed aan de verdeling van de verantwoordelijkheden en risico’s, waaronder loondoorbetaling bij ziekte.

De Redactiecommissie
De redactiecommissie houdt zich bezig met modernisering van de cao-tekst en komt met een voorstel voor actualisering van het loon- en functiegebouw.