Home CAO Protocollen

Protocollen

ESF-project ‘Zo werkt Duurzame Inzetbaarheid’

Cao-partijen nemen deel aan het ESF-project ‘Zo werkt Duurzame Inzetbaarheid’. Met ondernemingen die ook aan het eerdere EFS-project hebben deelgenomen worden nadere afspraken gemaakt om de bewustwording van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid om te zetten in concrete acties. Daarnaast wordt het project verbreed met de deelname van ondernemingen die nog niet eerder deelnamen. Bij deze laatste ondernemingen zal de nadruk liggen op bewustwording.

Duurzame inzetbaarheid in de Houtverwerkende Industrie
Als werkgever heeft u oog voor groei en continuïteit van uw bedrijf en heeft u tegelijkertijd aandacht voor uw werknemers, zodat deze gezond en vitaal de pensioenleeftijd halen en gemotiveerd kunnen blijven werken. Want langer doorwerken is voor iedereen inmiddels een feit geworden. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema in onze samenleving en binnen bedrijven.

Thema’s zoals onder andere opleiding, ontwikkeling, vitaliteit, balans werk/privé en financiële toekomst vormen een uitdaging voor zowel uw werknemers als uzelf. Want oplossingen zijn lang niet altijd vanzelfsprekend. Dat ervaren we ook in de houtverwerkende industrie. Voor cao-partijen in de sector is dit gegeven aanleiding geweest om in een eerste project duurzame inzetbaarheid ervaringen te verzamelen. We hebben veelbelovende resultaten voor werknemers en werkgevers kunnen realiseren die we graag met u willen delen.

Uw mening is van belang
Alle bedrijven die de cao voor de houtverwerkende industrie volgen en dientengevolge premie afdragen aan het sociaal fonds voor de houtverwerkende industrie (SFH), worden door een medewerker van het secretariaat SFH dit najaar persoonlijk telefonisch benaderd. U krijgt kort informatie over het project duurzame inzetbaarheid en wordt gevraagd naar uw interesse om in een persoonlijk vervolggesprek nader geïnformeerd te worden over de (gratis) mogelijkheden die het project u en uw werknemers biedt. Dat geeft ons de mogelijkheid om maximaal in te spelen op uw wensen en de aanpak die voor u het beste werkt.

Tevens maken we graag van het telefonisch contact gebruik om u nader te infomeren over de overige diensten en mogelijkheden die SFH u biedt.

Mocht u zelf al tot actie over willen gaan, dan kunt u zich melden bij het secretariaat SFH, telefoonnummer 013 5944451, e-mail info@sfhvi.nl

Veiligheid, gezondheid, welzijn en lifestyle

Het is in het belang van werkgevers en werknemers dat werknemers gezond, gemotiveerd en productief kunnen blijven. De commissie wordt gevraagd te adviseren over hoe hieraan binnen de houtverwerkende industrie invulling kan worden gegeven, waarbij aandacht zal worden besteed aan het arbeidsomstandighedenbeleid en waar ziekteverzuimbeleid onderdeel van uitmaakt. De paritaire commissie besteedt ook aandacht aan de verdeling van de verantwoordelijkheden en risico’s, waaronder de loondoorbetaling bij ziekte.

Flexibilisering

De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om flexibel werken in bedrijven te vergroten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een balans in de belangen van de werkgever en de werknemers. De werknemer krijgt de mogelijkheid om arbeid en zorgtaken beter op elkaar af te kunnen stemmen. Voor werkgevers zorgt maatwerk op bedrijfsniveau ervoor dat het aanpassingsvermogen van de onderneming wordt vergroot in termen van productiviteit en concurrentievermogen. Bekeken dient te worden welke middelen ingezet zouden kunnen worden om de gewenste flexibiliteit te creëren, waarbij de huidige opzet van de ADV onder de loep zal worden genomen.

Uitzendkrachten

Cao-partijen doen gedurende de looptijd van cao onderzoek naar de verhouding tussen vast personeel en flexkrachten. Voor de volgende cao zullen cao-partijen in dit kader met voorstellen komen over de vaststelling van deze verhouding.

Loon- en functiegebouw

Cao-partijen verzoeken de Redactiecommissie gedurende de looptijd van de cao met een voorstel te komen voor actualisering van het loon-/functiegebouw.

VPL premie

De VPL premie wordt tot aan het eind van de looptijd van de VPL regeling (31 december 2020) vastgesteld op 1,5%.

Pensioenpremie PHJ

Met betrekking tot de pensioenpremie hebben partijen betrokken bij de cao het voornemen om lange(re) termijn afspraken te maken, waarbij gedacht wordt aan het vaststellen van een maximale premiehoogte en welke maatregelen genomen worden, wanneer deze premiehoogte overschreden wordt.