Home CAO WGA-gatverzekering

WGA-gatverzekering

Met ingang van 1 januari 2014 heeft SFH de collectieve WGA-gatverzekering bij Aevitae afgesloten. De verzekering geldt voor alle werknemers op wie de CAO voor de Houtverwerkende Industrie van toepassing is.

In het kort
Folder voor werknemer - ik word arbeidsongeschikt, wat nu?
Folder voor werkgever - werknemer arbeidsongeschikt, wat nu?

Meldingen

Doorgeven ziekmelding aan Aevitae en uw arbodienst

Heeft uw werknemer zich arbeidsongeschikt gemeld, dan geeft u dit zo snel mogelijk aan Aevitae door, door het formulier “Ziek- en herstelmeldingen collectieve WIA-verzekering” in te vullen en aan Aevitae te mailen. Het e-mailadres is: inkomensverzekeringen@aevitae.com. Het formulier vindt u op de website van Aevitae.

Het doorgeven van de ziekmelding moet u zo snel mogelijk doen, maar uiterlijk in de 13e week na de eerste dag van melding van arbeidsongeschiktheid. Daarbij geeft u aan:

• wat de eerste dag was waarop de verzekerde door arbeidsongeschiktheid gestopt is

met werken;

• wat het percentage van zijn arbeidsongeschiktheid is;

• het polisnummer;

• dat u als werkgever onder het Sociaal Fonds valt.

Let op: Geef ook de ziekmelding door aan uw arbodienst! De ziekmelding moet niet aan het Sociaal Fonds worden doorgeven in verband met de privacy. Aevitae kan contact opnemen met het Sociaal Fonds indien onduidelijk is of uw bedrijf onder het Sociaal Fonds valt.

Om voor een aanvulling op de WGA-uitkering in aanmerking te komen moeten werknemers uiterlijk 13 weken na ziekmelding bij de verzekeraar zijn aangemeld. De voorwaarden van de WGA-gatverzekering vindt u hier.

De volledige procedure vindt u hier

Wat is WGA?
Indien een werknemer twee jaar ziek is, wordt beoordeeld of de werknemer arbeidsongeschikt is. Als blijkt dat de werknemer tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, krijgt hij een uitkering uit de WGA (ofwel Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Een WGA-uitkering bestaat uit twee delen. Als 1e uitkering ontvangt de deels arbeidsongeschikte werknemer een loongerelateerde uitkering tot 70% van zijn huidig inkomen. Hoe lang de werknemer deze uitkering ontvangt, hangt af van zijn arbeidsverleden. Als deze uitkering afloopt, kunnen er twee situaties ontstaan met twee verschillende uitkeringen. De werknemer ontvangt een WGA-loonaanvulling of een WGA-vervolguitkering. Verdient de werknemer de helft of meer van wat hij nog zou kunnen verdienen, dan krijgt hij een WGA-loonaanvulling. Heeft de werknemer geen werk of verdient hij weinig, dan is er recht op de WGA-vervolg-uitkering.

WGA-gatverzekering met uitgebreide dekking
Werknemers die arbeidsongeschikt zijn en een WGA vervolguitkering of WGA loonaanvulling ontvangen, hebben recht op een uitkering die aanvult tot 70% van het verschil tussen het oude gemaximeerde loon en het nieuwe loon. In deze uitkering wordt rekening gehouden met eventueel inkomen dat de werknemer verdient. De dekking geldt de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Heeft de werknemer binnen deze vijf jaar geen werk gevonden (of verdient de werknemer minder dan de helft van zijn oude inkomen) dan heeft de werknemer nog recht op een aanvullende uitkering.

Voor de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid bestaat recht op een bonusuitkering van 5% voor werknemers die minder dan 80-100% arbeidsongeschikt zijn en meer dan 50% van hun resterende verdiencapaciteit benutten.

Na deze periode van vijf jaar is de uitkering het verschil tussen het (gemaximeerde) jaarloon en het minimumloon vermenigvuldigt met het uitkeringspercentage dat bij de mate van arbeidsongeschiktheid hoort.

Premie WGA-gatverzekering
De jaarlijkse premie bedraagt 0,16% over het loon, gemaximeerd op het maximum SV-loon, per werknemer (€ 57.232 in 2020, € 58.311 in 2021).

Sociale partners hebben afgesproken dat de premie volledig ten laste van de werknemer komt. Dit betekent dat deze premie volledig op het brutoloon van de werknemer kan worden ingehouden.

Heeft u als werkgever al een WGA-gatverzekering afgesloten?
Heeft u als werkgever al een WGA-gat verzekering én heeft u dispensatie van de collectieve regeling, dan blijft
de dispensatie van toepassing aangezien de verzekering inhoudelijk niet is gewijzigd.

Aanpassing in de WGA-gatverzekering, vanaf 1 januari 2013
De overheid heeft besloten om vanaf 1 januari 2013 de AOW-pensioengerechtigde leeftijd in stappen te verhogen naar 67 jaar. De WGA-gatverzekering is hier door de verzekeraar op aangepast.

Vanaf 1 januari 2013 zijn uw medewerkers verzekerd tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Voor medewerkers, die op 1 januari 2013 ziek of arbeidsongeschikt zijn, geldt de oude eindleeftijd van 65 jaar. Deze medewerkers krijgen daardoor te maken met een AOW-gat, waarvoor zij in principe zelf een voorziening moeten treffen.

Vragen
Heeft u vragen over de WGA-gat verzekering dan kunt u contact opnemen met

Aevitae:
088-3535791
inkomensverzekeringen@aevitae.com

Heeft u inhoudelijke vragen over de dekking dan kunt u contact opnemen met Aon:
Marco Jongepier
010-4487263
marco.jongepier@aon.nl

Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 ziek zijn geworden, geldt de vorige WGA-gat verzekering (van de Amersfoortse verzekeringsmaatschappij). Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met:

Meeùs Tilburg Chantal Nabben Relatie Beheerder Zakelijk
T 013 549 06 28
F 013 543 74 97
E cjga.nabben@meeus.com I www.meeus.com