Home CAO Controle op naleving

Controle op naleving

De CAO voor de Houtverwerkende Industrie is een minimum cao. Dit houdt in dat wat is vastgelegd in de cao minimaal van toepassing is op alle werkgevers en werknemers in de branche.

Er bestaan signalen dat niet alle werkgevers in de branche de cao op juiste wijze toepassen. Op deze wijze wordt valse concurrentie aangedaan aan werkgevers die zich wel aan de minimale voorwaarden houden. Om dit tegen te gaan wordt gecontroleerd op naleving van de cao.

Het bestuur heeft de Commissie Nalevings- en werkingssfeer ingesteld en het Reglement Nalevings- en Werkingssfeeronderzoek opgesteld om zaken zorgvuldig te laten verlopen. Dit reglement is algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij een gegrond vermoeden van niet-naleving van de cao kan SFH besluiten tot het houden van een controle. De controles worden door Providius uitgevoerd.

Een controle vindt in beginsel plaats ten kantore van de werkgever. De werkgever ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van de controle. De controle wordt de naleving van de CAO nagegaan. Er wordt gecontroleerd op toepassing van de cao-artikelen betreffende loon, overwerk, eindejaarsuitkering en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Ook wordt bekeken of pensioenpremie aan het Bedrijfstakpensioenfonds wordt afgedragen.

Indien er bij de controle fouten worden geconstateerd worden deze met de werkgever besproken. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld deze te corrigeren en daartoe bewijsstukken op te sturen. De Commissie Naleving- en werkingssfeer beoordeelt de ernst en verwijtbaarheid van geconstateerde fouten. Besloten kan worden een hercontrole te laten uitvoeren. Indien wordt geconcludeerd dat de cao-fouten niet zijn gecorrigeerd, heeft de Commissie Naleving- en werkingssfeer de bevoegdheid een schadevergoedingsactie in te stellen. Ook kan zij besluiten tot publicatie van het aanhangig maken van deze procedure.

Een andere reden waarom controle ter plaatse plaats kan vinden is omdat er meer informatie nodig is om te kunnen beoordelen in hoeverre een onderneming onder de werkingssfeer van de cao valt. Ook deze controles worden door Providius uitgevoerd.

Heeft u het vermoeden dat een bedrijf de cao niet, of niet juist naleeft? Meld dit via info@sfhvi.nl