Home Nieuws Cao-akkoord Houtverwerkende Industrie 2020-2022

Cao-akkoord Houtverwerkende Industrie 2020-2022

Partijen bij de CAO voor de Houtverwerkende Industrie zijn op 22 maart 2021 een nieuwe CAO voor de Houtverwerkende Industrie (hierna: de CAO) overeengekomen. Uitgaande van en in aanvulling op de CAO van 1 januari 2019 tot en met 30 april 2020 is het volgende overeengekomen:

1. Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 mei 2020 tot en met 31 maart 2022. De CAO eindigt van rechtswege na het verstrijken van de looptijd.

2. Loon en beloning
De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in artikel 10 worden als volgt verhoogd:

Met ingang van 1 juni 2021 1%
Met ingang van 1 september 2021 1%
Met ingang van 1 december 2021 0,5%
1 maart 2022 eenmalig €100,- bruto

De rest van de cao blijft ongewijzigd en wordt onverkort voortgezet, waaronder de 80-90-100-regeling zoals genoemd in artikel 17b van de cao en activiteiten van de Commissie Naleving en Werkingssfeer zoals genoemd in artikel 40a van de cao. De protocolafspraken worden eveneens onverkort voortgezet. Ook wordt deelgenomen aan de sectoranalyse in het kader van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uitreden (MDIEU).

Voorts zijn partijen op 22 maart 2021 een nieuwe CAO Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie (hierna: de CAO) overeengekomen. Uitgaande van en in aanvulling op de CAO van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 is het volgende overeengekomen:

1. Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De CAO eindigt van rechtswege na het verstrijken van de looptijd.

2. Premie Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie
De premie voor het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie bedraagt met ingang van 1 januari 2021 0,58%.

U kunt het cao-akkoord hier raadplegen.