Home Nieuws Activiteiten Commissie naleving en werkingssfeer

Activiteiten Commissie naleving en werkingssfeer

De Commissie naleving en werkingssfeer is inmiddels enige tijd operationeel. In dit artikel gaan we in op de activiteiten en resultaten van de Commissie naleving en werkingssfeer gedurende de afgelopen periode.

Controle op naleving
De cao voor de Houtverwerkende Industrie is een minimum cao. Dit houdt in dat wat is vastgelegd in de cao minimaal van toepassing is op alle werkgevers en werknemers in de branche. Er bestaan signalen dat niet alle werkgevers in de branche de cao op juiste wijze toepassen. Op deze wijze wordt valse concurrentie aangedaan aan werkgevers die zich wel aan de minimale voorwaarden houden. Om dit tegen te gaan wordt gecontroleerd op naleving van de cao.

Werkingssfeeronderzoeken en nalevingsonderzoeken
Inmiddels hebben er verschillende werkingssfeer- en nalevingsonderzoeken plaatsgevonden. Bij een gegrond
vermoeden van niet naleving van de cao kan SFH besluiten tot het houden van een onderzoek. De onderzoeken worden door Providius uitgevoerd.

De werkingssfeeronderzoeken hebben veelal geleid tot (verplichte) registratie bij SFH.

De nalevingsonderzoeken zijn uitgevoerd bij uiteenlopende ondernemingen. De reacties op de onderzoeken zijn eveneens uiteenlopend. Zo zijn er ondernemingen die direct hun beste beentje voor hebben gezet en direct aan de slag zijn gegaan met het (met terugwerkende kracht) herstellen van de zaken die niet in overeenstemming waren met de cao. Er zijn ook ondernemingen die in eerste instantie geen (volledig) herstel hebben aangetoond maar die de cao inmiddels wel volledig naleven. Daarnaast zijn er ondernemingen die in eerste instantie medewerking aan het nalevingsonderzoek hebben geweigerd. Indien medewerking wordt geweigerd wordt de onderneming gesommeerd om alsnog medewerking te verlenen. Hierbij wordt een schadevergoeding aangekondigd en opgelegd. Bovendien moet de onderneming alsnog (met terugwerkende kracht) herstel aantonen.

Waar de cao niet werd nageleefd ging het om uiteenlopende onderdelen van de cao waaronder: onjuiste functie-indelingen, onjuist of onvoldoende toepassen van loonsverhogingen, onjuiste toekenning van roostervrije tijd, onjuiste toekenning van reiskostenvergoedingen en het niet naleven van de regels omtrent de normale arbeidsduur en overwerk bij onder andere chauffeurs. Deze gebreken moeten met terugwerkende kracht worden hersteld.

Reglement Commissie naleving en werkingssfeer
Gelet op de ervaringen in de praktijk is het Reglement Commissie naleving en werkingssfeer onder de loep genomen. Naar aanleiding daarvan zijn er wijzigingen aangebracht in het Reglement Commissie naleving en werkingssfeer. Het aangepaste
reglement is opgenomen in de nieuwe cao en algemeen verbindend verklaard door SZW. Dit brengt de wettelijke plicht met zich mee om de cao te volgen.

Meer weten over de activiteiten van de Commissie naleving en werkingssfeer? Of als werkgever of werknemer melding maken van het niet of niet juist naleven van de cao? Neem dan contact op met SFH.